Wanneer is iets een nest?

Onder de term “nest en rustplaats” vallen holen en nesten en andere locaties die voor bepaalde perioden in het jaar een bestendig gebruik kennen (zie ook ‘voortplantingsplaatsen en rustplaatsen’).

Hiertoe behoren ook holen en andere locaties die jaar in jaar uit voor een deel van het jaar in gebruik zijn en waarvoor in de nabije omgeving geen natuurlijke en duurzame alternatieven bestaan. Dit zijn plekken die van belang zijn voor het goed functioneren van een bepaalde individu/groep.

Een plaats waarvan de individuen van een soort slechts kortstondig en tijdelijk gebruik maken wordt niet beschouwd als een nestplaats, voortplantingsplaats of rustplaats. In de context van de Guidance document kan voor vogelsoorten die in een groter gebied activiteiten ontplooien, de definitie van rustplaats beperkt worden tot een plaats die duidelijk is afgebakend.

Bijvoorbeeld: de nestkast van een steenuil kan buiten het broedseizoen gezien worden als een rustplaats. En niet een tak in een boom waar de steenuil af en toe eens op zit.

Het begrip nest en het begrip voortplantingsplaats of rustplaats hebben dezelfde dekking.

Waar kan ik vragen of er een hek om een knobbelzwanennest geplaatst kan worden?

Dit kan door contact op te nemen met de gemeente met de vraag of zij tijdelijk een hek tussen het knobbelzwanennest en het pad willen plaatsen. Het hoeft niet hoog te zijn, want zij kunnen uit stilstand vrij slecht opvliegen, maar het moet wel redelijk lang zijn, misschien 15 tot 20 meter. Op die manier zijn knobbelzwaan en voetganger veilig.

Waar vind ik informatie over ontheffingen?

Regelmatig ontvangt de gemeente meldingen van overlast door vogels. Dit varieert van overlast door vogelpoep op auto’s of de was, tot grote groepen knobbelzwanen die gebieden innemen en/of agressief gedrag vertonen richting mensen of geparkeerde auto’s. Vooral als er een nest met jongen is.

De gemeente kan alleen ingrijpen als er structureel overlast is of als er gevaarlijke situaties ontstaan. Het niet voeren van de dieren en voldoende afstand bewaren scheelt al veel.

De gemeente kan knobbelzwanen alleen verjagen of verplaatsen met een ontheffing. Deze ontheffing kan worden aangevraagd bij de provincie.

Per 1 januari 2017 vervangt de Wet natuurbescherming de Flora- en Faunawet, de Boswet en de Natuurbeschermingswet 1998. De uitvoering van deze nieuwe wet komt grotendeels in handen van de provincies.

Meer informatie over het aanvragen van vergunningen en ontheffingen vanaf 1 januari 2017, leest u op de informatiepagina Wet natuurbescherming.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur-en-biodiversiteit/inhoud/nieuwe-natuurwet

http://www.natuurindegemeente.nl/magazine/artikelen/december-2016/nuttige-links-en-instrumenten-ter-ondersteuning-in-de-uitvoering-van-de-wet-natuurbescherming/

https://www.provincie-utrecht.nl/loket/vergunning-en/beheer-schadebestrijding/